2010 / stars avenue / jeddah / ksa / 460m²

photo : h. al sagaf